Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics

Lyrics of Ashtothram of Goddess Mahalakshmi. Sri Lakshmi Ashtothara Satha Nama Stothram also spelled Mahalakshmi Ashtothram Satha Nama Stotram or Lakshmi Ashtothara Sathanama Stotra or Lakshmi Astottara Satha Nama Stothram or Lakshmi Ashtottara Shata Namavali.

Lakshmi Ashtottara Shatanamam Stotra is one of the beautiful devotional Stotra dedicated to Goddess Mahalakshmi, the Goddess of Wealth. Lakshmi Ashtottara Sathanamavali (Shatanamavali) is the list of hundred names in praise of the Goddess Lakshmi.

Sri Lakshmi Ashtottara Sathanamavali Stotram Lyrics

Sri Devyauvasa-

Deva Deva Mahadeva thrikalagyya Maheswara
Karunakara devesa bhakthanugraha karaka

Ashtothra satham Laskhmiya: srothu michyami thatvatha:

Ishwara uvacha-

Devi sathu mahabaghe mahabakya prathayakam

Sarvyasvarya_karam punyam sarvapabha pranasanam
Sarva thariththriya samanam sravanath bookthi mukthithaha

Rajavasyakaram divyam ghughyath ghughyathamam param
Dhurlabham sarva devanam sathus_sashti kalaspatham

Padmathinam varanthanam nithinam nithya dayakam
Samasthadeva samsevyam animath_eshta sithitham

Kimthara bhaghunochdena devi prathyaksha dayakam
Thava preethyathya vachshyami smahithamana: srunu

Ashtothra sathasyasya MahaLakshmisthu devatha
Kileem bhijam padamithyuktham sakthisthu Bhuvaneswari

Anganyasa tharanyasa: sa ithyathi prakirththitha:

Ithyanam

Vande padmakaram prasanna vadhanam sowbhaghyadham bhaghyadham

Hasthabyam abhayapratham manikanair nanavithair bhusitham
Bhakthabheeshta bhala pratham harihara brahmathibhis sevitham
parsve panghaja sanghapadma nithibhir uktham satha sathibhihi:

Sarashijanayane sarojahasthe thavalatharamsugha kandhamalya sobhe
Bhaghavathi harivallabhe manoghne Thirubhuvanabhoothikiri praseetha maghyam

Praghruthim vighruthim vidhyam sarvabhootha hithapratham
Sraththam vibhuthim surabhim namami paramathmikam

Vasam padmalayam padmam susim suvaham suvatham sutham
Thanyam hiranmayim Lakshmim nithyapushtam vibhavarim

Adhithim sa thithim dhiptham vasutham vasutharinim
Namami kamalam kantham kamam shirotha sambhavam

Anughrahapatham bhuthim anakam harivallabham
Asokam amrutham deeptham loka sokha vinasinim

Namami dharma nilayam karunam lokamataram
Padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim

Padmodthbhavam padmamukim padmanabha priyam ramam
Padmamala tharam devem padminim padmakanthinim

Punyakantham suprasannam prasathamukim prabham
namami chandravathanam chandram chandra saghodharim

Chathurbhujam chandrarupam Indiram Indu seethalam
Aahlatha jananim pushtim sivam sivakarim satheem

Vimalam visvajananim thushtim tharithriya nasinim
Preethe pushkarinim santham sooklamalyamparam sriyam

Bhaskarim bhilvanilayam vararoham yesesvinim
vasuntharam mutharangham harinim hemamalinim

Dhanadhanyakarim sithim sthrina sowmiyam subhapradham
Nirupavesma kathanandham varalakshmim vasupratham

Subham hiranya prakaram samuthra dhanayam jayam
Namami Mangalam devim vishnuvaksha: sthala sthitham

Vishnupathnim prasannakshim narayana samasritham
Tharithriya thvamsinim: devim sarvobhadrava varinim

Navadhurgham mahakalim brahma vishnu sivathmikam
Thirukalannyatha sambhannam namami bhuvaneswarim

Lakshmim shirasamuthraraja dhanayam sriranga dhameswarim
Dasibhodha samastha deva vanitham lokaika deepankuram
Srimanmantha kadhakshalaptha vibhavath brahmendra gangadharam
Thavam thrilokya kudumpinim sarasijam vanthe mukuntha priyam

Matharnamami kamale kamalayathakshi srivishnu hiruthkamalavasini viswamatha:
Shirothaje kamala khomala karbhagowri Lakshmi: praseetha sathatham namatham sharanye

Thirikalam yojpeth vithvan shanmasam vijithenthiriya:
Dharithriya dhavamsanam krithva sarvamaapnothi yethnatha:

Devi nama sahasreshu punyamashtotharam satham
Yena shriya mavapnothi kodijanma dharithratha:

Bhruhuvare satham dhimam padeth vathsaramathrakam
Ashtaishwarya mavapnothi kubhera ewa bhothale

Dharithreyamochanam nama sthrothra mampaparam satham
yehna sreya mavapnothi tharithra kodijathmasu

Bhatha vathu vubhuvan bhoghan anyas sayyujya mavapnuyath
Pratha kale padeth nithyam sarva dhukghobha santhaye
padam suchincheyeth devim sarvabharana bhushitham

Mahalakshmi Ashtothra Satha Nama Stotram Video--